Rola Dyrektora Finansowego na całym świecie w ciągu kilkunastu lat uległa wielkiemu przeobrażeniu i nadal ewoluuje. Zmienia się nie tylko samo postrzeganie osoby Dyrektora Finansowego w firmie, ale jednocześnie zakres zadań i obowiązków Managera działu w dobie kolejnej odsłonie kryzysu. Wraz z niepewną sytuacją rynkową od Dyrektora Finansowego oczekuje się obecnie poszukiwania możliwości wzrostu wartości firmy, dbałości o utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie, coraz większą odpowiedzialność za kształtowanie strategii spółki, korygowania modeli biznesowych i zarządzania ryzykiem. Obecny zakres zadań wymaga zatem od managera ciągłego doszkalania się, pogłębiania wiedzy, umiejętności i nowych kompetencji. Specjalnie dla Państwa wraz z najlepszymi ekspertami na rynku opracowaliśmy 160 godzinny kurs "Dyrektora Finansowego", w trakcie którego poruszone zostaną wszelkie kluczowe aspekty pracy, z którymi zmierza się dzisiejszy manager działu finansowego.

KIM JEST DYREKTOR FINANSOWY?

Dyrektor finansowy zajmuje w firmie wyższe stanowisko kierownicze i ponosi pełną odpowiedzialność za dział finansowy w spółce. Celem jego pracy jest przede wszystkim zarządzanie finansami i księgowością firmy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać umiejętności kierowania zespołem, umiejętność podejmowania trudnych decyzji oraz szybko i zdecydowanie reagować na zmiany, aby osiągnąć wyznaczone cele. Ważna w zawodzie jest konsekwencja, rozważność, precyzja, stanowczość, cierpliwość, odpowiedzialność, profesjonalizm, umiejętności planistyczne i analityczne, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Ciągła potrzeba dążenia do doskonałości, perfekcji w działaniu i szukanie możliwości dalszego rozwoju jest dużym atutem w tym zawodzie.

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA FINANSOWEGO

Dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie odgrywa kluczową rolę. W ciągu ostatnich lat pozycja osoby pracującej na tym stanowisku nabrała na znaczeniu. Obecnie Dyrektor uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji w firmie jak plany przekształceń własnościowych, zmiana statusu prawnego przedsiębiorstwa, publicznej emisji akcji spółki na giełdzie czy innych istotnych dla rozwoju firmy decyzji finansowych.

Do głównych zadań i obowiązków Dyrektora Finansowego należą m.in.:

  • zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (wpływy i wydatki)
  • analiza dokumentów księgowych, bilansów, analiza kosztów, zysków i strat i raportowanie sytuacji finansowych do zarządu
  • planowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją krótko- i długoterminowych planów finansowych spółki
  • nadzór nad kontrolą wewnętrzną, audytem i zarządzanie ryzykiem
  • współpraca i negocjacje z klientami, kontrahentami instytucjami zewnętrznymi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy, organy podatkowe, samorządy terytorialne
  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej przedsiębiorstwa
  • opracowywanie i wdrażanie planów inwestycyjnych
  • dbanie o przestrzeganie przepisów i norm prawnych przez podległe działy: finansowy, ekonomiczny i finansowy w firmie
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA DYREKTORA FINANSOWEGO

Dyrektor finansowy znajdzie zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki. Najczęściej są to międzynarodowe korporacje, duże spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rozwijające się przedsiębiorstwa, które potrzebują osób z biegłą znajomością szeroko pojętych zagadnień z finansów. W mniejszych organizacjach, gdzie struktura organizacyjna nie jest zbyt rozbudowana pojawiają się stanowiska łączone tj. Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Prokurent. Rynek pracy ma dość ograniczoną liczbę ofert dla osób aplikujących na powyższe stanowisko, dlatego wymusza na kandydatach wysokie kwalifikacje zawodowe.

PERSPEKTYWY ROZWOJU W FINANSACH

Dyrektor Finansowy może objąć w hierarchii firmy różne funkcje zarządcze tj. Dyrektor ds. Operacyjnych, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny czy członkowstwo w zarządzie spółki jako Wiceprezes ds. Finansowych, Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej oraz objęcie najwyższego stanowiska w firmie – Prezesa Zarządu.

ILE ZARABIA DYREKTOR FINANSOWY?

Wynagrodzenie miesięczne Dyrektora Finansowego niezależnie od branży, miejsca zatrudnienia, rodzaju spółki nie spada poniżej 10 000 zł. W instytucjach międzynarodowych oraz dużych przedsiębiorstwach mieści się w przedziale 20 000 – 30 000 zł. Szczególnie wysoko wykwalifikowani specjaliści otrzymują górny pułap wynagrodzenia. Do tego dochodzą profity w postaci: samochodu służbowego, laptopa, telefonu komórkowego, zwrot kosztów za podróże służbowe międzynarodowe, opłata za kursy/konferencje/licencje/studia podyplomowe i niekiedy prywatna opieka medyczna.

EDUKACJA/WYMAGANIA

Osoby, które wiążą swoją ścieżkę zawodową w finansami i objęciem stanowiska Dyrektora Finansowego muszą ukończyć studnia wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość, ekonomia czy zarządzanie. Dobrze widziany przez pracodawców jest tytuł MBA oraz posiadanie polskich lub międzynarodowych licencji czy uprawnień tj. Biegły Rewident, ACCA, CIMA. Bardzo przydatne dla aplikujących na powyższe stanowisko jest kilkuletnie doświadczenie najlepiej w międzynarodowym środowisku i rozległa wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, dewizowego, zasad rachunkowości, audytu, controllingu oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Bazując na przeprowadzonych badaniach oraz wiedzy ekspertów współpracujących z Polską Akademią Rachunkowości , przygotowaliśmy 160 godzinny kurs "Dyrektor Finansowy", w trakcie którego zaprezentowane zostaną wszystkie istotne aspekty pracy menedżera departamentu finansowego m.in. zagadnienia specjalistyczne z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zagadnienia prawne, rachunkowe, controllingu, MIS, pozyskiwania kapitału, analizy finansowej, zarządzania wartością.